Edinburgh H R H The Prince Edward, Duke of Edinburgh, KG, GCVO